Algemene voorwaarden
Inleiding – definities
In deze algemene voorwaarden wordt aan de hierna genoemde definities de volgende betekenis toegekend:
 
De Fruitconnaisseur: de vennootschap onder firma Fa. De Jong Fruit Leerbroek, ingeschreven in het handelsregister onder het nummer 54156653;
Koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie De Fruitconnaisseur een aanbieding of offerte heeft uitgebracht of met wie De Fruitconnaisseur een overeenkomst sluit voor leveren van producten.
 
Artikel 1. Offertes en prijzen
1.1. Alle offertes en aanbiedingen van De Fruitconnaisseur zijn vrijblijvend en dienen opgevat te worden als een uitnodiging tot het doen van een aankoop. Aanbiedingen binden De Fruitconnaisseur niet eerder dan nadat zij deze heeft bevestigd, in welke vorm dan ook.
1.2. De in de offerte of aanbieding genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief omzetbelasting, andere heffingen of belastingen van overheidswege en transportkosten, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst.
 
Artikel 2. Levering, levertijd en aflevering
2.1. Levering vindt plaats op de door Koper aangewezen plaats en tegen de tussen De Fruitconnaisseur en Koper gemaakte (financiële) afspraken.
2.2. Een door De Fruitconnaisseur opgegeven levertijd is indicatief en is geen fatale termijn.
2.3. De zaken zijn vanaf het moment van inontvangstname voor rekening en risico van Koper. Koper is gehouden ervoor te zorgen dat de zaken vanaf dat moment correct worden bewaard en/of opgeslagen (al dan niet gekoeld).
 
Artikel 3. Overmacht
3.1. De Fruitconnaisseur heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen jegens Koper na te komen. Als de overmachtssituatie is vervallen, komt De Fruitconnaisseur haar verplichtingen na zodra haar en/of de planning van de door haar ingeschakelde derden het toelaat.
3.2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandigheid dat door De Fruitconnaisseur ingeschakelde derden zoals leveranciers en transporteurs, of andere partijen waarvan De Fruitconnaisseur afhankelijk is, niet of niet-tijdig voldoen aan hun verplichtingen. Onder overmacht wordt verder verstaan: weersomstandigheden; natuurgeweld; terrorisme; cybercriminaliteit; verstoring van digitale infrastructuur; brand; stroomstoring; verlies; pandemieën; diefstal; wegblokkades; stakingen of werkonderbrekingen en import- of handelsbeperkingen.
3.3. Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend onmogelijk is of wordt, dan wel de tijdelijke overmachts-situatie meer dan twee (2) weken heeft geduurd, is De Fruitconnaisseur bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3.5. Partijen hebben geen recht op (schade)vergoeding van de als gevolg van de overmacht, opschorting of ontbinding in de zin van dit artikel geleden of te lijden schade.
 
Artikel 4. Kwaliteit en voorbeelden
4.1. De Fruitconnaisseur garandeert dat de door haar geleverde zaken op het moment van inontvangstname door Koper beantwoorden aan de overeenkomst.
4.2. De op de website van De Fruitconnaisseur weergegeven foto’s en voorbeelden worden slechts getoond bij wijze van voorbeeld en/of serveersuggestie. De geleverde zaken kunnen daarvan afwijken voor wat betreft de kleur, formaat en verpakking, tenzij De Fruitconnaisseur uitdrukkelijk vermeldt dat zal worden geleverd zoals op het voorbeeld is getoond.
4.3. Gelet op de aard van de door De Fruitconnaisseur geleverde zaken (bederfelijk / beperkte houdbaarheidsduur) geldt in afwijking van artikel 7:18 Burgerlijk Wetboek dat  uitsluitend wordt vermoed dat de zaak uitsluitend niet aan de overeenkomst voldoet wanneer dit zich binnen 12 uur na inontvangstname openbaart en Koper bewijst dat de zaken correct ( zo nodig gekoeld) zijn bewaard vanaf het moment van inontvangstname.
 
Artikel 5. Ontbinding en kosten retourzending
5.1. Gelet op het bederfelijke karakter en/of de beperkte houdbaarheid van de door De Fruitconnaisseur te leveren zaken heeft Koper niet het recht de Koop daarvan te ontbinden of te annuleren, ook niet binnen 14 dagen na inontvangstname.
5.2. Indien en voor zover Koper aanspraak zou kunnen maken op een ontbindingsrecht voor zaken die niet bederfelijk zijn en/of waarvoor geen beperkte houdbaarheid geldt, komen de kosten voor de terugzending voor rekening van Koper.
 
Artikel 6. Aansprakelijkheid
6.1. De verplichting van De Fruitconnaisseur tot het vergoeden van schade is steeds beperkt tot die schade waarvoor De Fruitconnaisseur uit hoofde van de door of ten behoeve van haar gesloten verzekering is verzekerd vermeerderd met haar eigen risico.
6.2. De verplichting van De Fruitconnaisseur tot het vergoeden van schade is in ieder geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van de levering waarop de schade betrekking heeft, tenzij Koper aantoont dat er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
6.3. De Fruitconnaisseur is nooit aansprakelijk jegens Koper en elke aansprakelijkheid is uitgesloten voor indirecte schade, zoals (maar niet beperkt tot) stagnatieschade, productieverlies, gederfde winst, boetes, milieuschade, transportkosten en reis- en verblijfkosten;

De Fruitconnaisseur
September 2022
 

Log in!